i need some person for cumtribute my friend in 10 minutes pls ?

2021.12.07 21:25 user_3211 i need some person for cumtribute my friend in 10 minutes pls ?

submitted by user_3211 to Cumtributeee [link] [comments]


2021.12.07 21:25 avocado50 Alguns desabafos soltos e aleatórios

1- Detesto o fato de que 90% dos posts dessa sub são sobre relacionamentos. Deveriam criar outra sub apenas com esse tema.
2- Detesto o fato de que nosso cérebro se acostuma tão rápido com as nossas conquistas. Recentemente, eu literalmente realizei a maior conquista da minha vida (passei no concurso dos sonhos), mas toda a euforia inicial já foi embora e já me sinto como um zumbi ansioso de novo.
3- Detesto o tanto de simps que existe na internet. Basta aparecer um ser humano com vagina e começa a chover homens super "educados" e "prestativos". Analogamente, detesto como tantos homens hoje em dia, em relacionamentos ou não, são tão carentes e aceitam toda a toxicicidade que vem da mulher.
4- Detesto como as pessoas usam erroneamente a palavra "mesmo" como pronome pessoal e acham que estão arrasando. "Gosto de futebol, pois o mesmo tem uma história incrível." QUE COISA ESCROTA! PAREM DE ESCREVER DESSE JEITO! É ERRADO E ATRAPALHA O FLUXO DA LEITURA! Qual é a dificuldade de simplesmente escrever "Gosto de futebol, pois ele tem uma história incrível"??? Além de correto (pela normal culta), é limpo, natural, fácil de ler.
Bom, é isso. Tchau e até a próxima.
submitted by avocado50 to desabafos [link] [comments]


2021.12.07 21:25 AshleytheTaguel Maybe It's A Curse [@eernarts]

Maybe It's A Curse [@eernarts] submitted by AshleytheTaguel to PiltoversFinest [link] [comments]


2021.12.07 21:25 BakerBoy13 The Steelbook came in, but no game! Pumped for tomorrow!

The Steelbook came in, but no game! Pumped for tomorrow! submitted by BakerBoy13 to halo [link] [comments]


2021.12.07 21:25 dutchzgoose VIDEOGAME ATTRACT-MODE 24/7

https://www.twitch.tv/videogameattractmode
Did you ever have trouble picking a new game to play? Do you think you have seen all that the videogame industry has to offer you?
i would say: try my videogame attract-mode streams and see if you find something that interests you.
You can also kinda compare it to a radio station. But instead of a new song every 2-3 minutes, you get a 10-30 seconds quicklook at an videogame with some core gameplay, descriptions & box-art.
submitted by dutchzgoose to TwitchFollowers [link] [comments]


2021.12.07 21:25 binches this is a review for coco melon the tv show

submitted by binches to amazonreviews [link] [comments]


2021.12.07 21:25 Obvious-Ice-515 My wife had urine colored liquid come out of her right nostril today. Any idea what it could be?

(33F) My wife bent over today and out of nowhere a bunch of fluid started coming out of her right nostril. It wasn’t snot or mucus, but more like water and yellow.
Here’s an image - https://i.imgur.com/xPzQNUr.jpg
We are currently out of town for the next two weeks, but somehow managed to get an ENT appointment at the end of the day.
The ENT numbed both nostrils and looked inside. He said he was a little nervous because in the right nostril where the fluid came out, he saw some additional fluid and couldn’t see the sinus. He had to suction it out and after looking again, he saw we he called a “duplicate middle turbinate”.
He said it could be some type of sinus disease or something was “poking” through the other side causing a bulge, but wasn’t sure.
He didn’t know what it was and scheduled a Sinus CT without contrast.
We originally were concerned about it being CSF (Cerebrospinal Fluid) but now we honestly have no idea and are a bit concerned. Does anyone know what this could be or give us some advice as we wait to get this CT of the sinus scheduled?
submitted by Obvious-Ice-515 to AskDocs [link] [comments]


2021.12.07 21:25 EscapingEverything Once upon a time in a place far far away..

Once upon a time there was a 22 year old woman scrolling aimlessly through her phone, hoping desperately to make a connection, only to have her dreams crushed by the reality she had no friends on the little device within her hands. She searched hours and hours, messaging many with high hopes and open heart, but alas, no friendship connection lasted, no matter how she tried.
Just when all seemed hopeless, the woman had an idea! She typed away furiously at her phone, posting to makenewfriends here. She waited anxiously, continuously checking her messages, until at last, she saw it. Her new best friend had messaged her, you.
submitted by EscapingEverything to MakeNewFriendsHere [link] [comments]


2021.12.07 21:25 DMP1993 I have an item with 2 autographs on it - same color, different sized markers (one fine point and one thicker). Does this effect value?

submitted by DMP1993 to autograph_collecting [link] [comments]


2021.12.07 21:25 PickledOnion-1 Kai’sa top lane has been pretty fun for me.

I’ve been playing league for not too long now and have pretty much learned all the roles and what not. However I used Riven first because she was supposed to be one of the hardest characters up top but i switched over to Kai’sa whilst still playing top lane and it’s been going very well for me :)
submitted by PickledOnion-1 to kaisamains [link] [comments]


2021.12.07 21:25 AlphaInit please, not again

please, not again submitted by AlphaInit to Anarcho_Capitalism [link] [comments]


2021.12.07 21:25 vananhnd89 Học tiếng Hàn trung cấp 2 bài 8

Học tiếng Hàn – Tiếng Hàn trung cấp 2 bài 8: Nghe mọi người khen nói tiếng Hàn giỏi. Trong bài này các bạn sẽ học câu hỏi mà cần người hỏi xác nhận lại và học một số câu hỏi thông dụng.
Bài 8 : Nghe mọi người khen nói tiếng Hàn giỏi 중급 이- 8과 : 한국말을 잘한다면서 칭찬해요 I. Hội thoại (회화) : 준석: 바바라 씨, 한국에 온지 얼마나 됐지요?
Chunseok : Babara này, cậu đến Hàn Quốc được bao lâu rồi nhỉ?
바바라: 벌써 일 년이 다 되었네요. 더듬거리면서 한국말을 배우기 시작한 것이 엊그제 같은데.
Barbara : Đã được hết 1 năm rồi. Vậy mà giống như là mình mới bắt đầu học tiếng Hàn hôm kia vậy.
수지: 맞아요. 세월이 참 빠른 것 같아요.
Sooji : Đúng rồi đấy, thời gian trôi nhanh thật.
준석: 서울에 처음 도착했을 때 첫인상이 어땠어요?
Chunseok : Vậy ấn tượng đầu tiên khi đến Seoul là gì?
바바라: 우선 많은 아파트촌과 자동차로 가득한 도로를 보고 놀랐어요.
내가 상상했던 것과는 너무 달라서요.
Barbara : Trước tiên là mình rất ngạc nhiên khi thấy có nhiều khu chung cư và đường xá thì đầy xe.
Hoàn toàn khác so với những gì mình tưởng tượng.
수지: 저는 서울에 아직도 남아 있는 아름다운 한옥이 참 인상 깊었어요.
Sooji : Mình thì ấn tượng sâu nhất là Seoul vẫn còn lại những ngôi nhà Hàn cổ tuyệt đẹp.
바바라:그래요. 서울은 옛난 집과 현대식 건물이 잘 어울려 있는 도시인 것 같아요.
Barbara : Đúng vậy, Seoul dường như là một thành phố hài hòa với những tòa nhà hiện đại và nhà cổ ngày xưa.
준석:그동안 한국 사람들로부터 질문도 많이 받았지요?
Chunseok : Và trong thời gian đó cậu cũng đã nhận nhiều câu hỏi của người Hàn phải không nào?
수지:내가 한국어로 말하면 한국말을 어디에서 배웠냐면서 국금해해요.
외국인이 한국말을 하는 것이 신기한 모양이에요.
Sooji : Tớ mà nói tiếng Hàn là mọi người băn khoăn hay hỏi tớ học tiếng Hàn ở đâu.
Hình như là người Hàn hay tò tò về việc người Nước Ngoài nói tiếng Hàn.
바바라: 저는 “왜 한국말을 공부하세요?” 나 ” 왜 한국에 오셨어요?”같은 질문을 많이 받았어요.
Barbara : Tớ thì nghe người ta hỏi những câu hỏi như :”Tại sao lại học tiếng Hàn?” hoặc “tại sao lại đến Hàn quốc?”
수지: 또 몇 살이냐든지 결혼은 했느냐든지 하는 질문을 받을 때도 있는데 그런 때는 정말 당황하게 돼요.
Sooji : Cũng có những câu hỏi như là Bao nhiêu tuổi rồi hay Đã kết hôn chưa, và mỗi lần như thế lại làm tớ bối rối.
준석: 그래요. 한국 사람들은 처음 만난 사람에게도 그런 질문을 많이 하지요.
그렇지만 그걸 기분 나쁘게 생각하지 마세요. 관심의 표현이니까요. Chunseok : Đúng rồi. Người Hàn hỏi nhiều những câu hỏi như thế với người họ gặp lần đầu.
Thế nhưng đừng nghĩ họ hỏi như vậy là xấu.Vì đó là biểu hiện của sự quan tâm thôi. 바바라: 그렇군요. Barbara : À, ra là thế

II. Từ vựng (단어) : – 더듬거리다 : 잘 모르는 일을 생각해 가면서 말하다 : tính nhẩm ra, đoán là
– 엊그제 : 이삼 일 전 , 며칠 전 : mới như hôm kia, mới đây
– 세월 : 지나가는 시간 : thời gian qua, ngày tháng trôi qua
– 아파트촌 : 많은 아파트로 마을을 이루고 있는 모양 : làng chung cư, khu chung cư
– 가득하다 : 분량이나 소효가 한도에 차다: đầy nghẹt
– 상상하다: 머릿속으로 그려서 생각하다: tưởng tượng
– 한옥 : 한국식 집: nhà truyền thống
– 현대식 : 현대의 유행이나 분위기에 맞는 형식: hiện đại
– 당황하다: 너무 놀라서 어떻게 해야 할 지 모르다 : bối rối
– 유창하다: 글을 읽거나, 말을 할 때 막히지 않고 자연그럽게 하다: lưu loát
– 다행이다: 일이 잘 되어서 좋다: may mắn
– 쏜살같다: 아주 빠르다: nhanh như tên,
– 정신: 사고나 감정을 조절하는 인간의 마음: tinh thần
– 목적: 이룩하려고 하는 목표나 방향 : mục đích
– 시설: 이용할 수 있는 장치 : thiết bị
– 작문: 글을 씀, 자기의 감상아나 생각을 글로 씀 : tác phẩm văn học
– 기대하다: 어떤 일이 일어날 것이라고 생각하고 기다리다: trông đợi, mong chờ
– 조사하다 : 자세히 살펴보다 : điều tra
III. Cách dùng từ (문법과 표현) : 1. A/V – 다/자/냐/라면서 : Nghe V ~, nghe nói, nghe rủ ~
예 :
마이클 씨가 같이 공원에 가자면서 전화했어요.
Nghe Michael đã gọi điện rủ cùng đi công viên.
내 동생은 누가 자기 옷을 입고 나갔냐면서 화를 냈어요 .
Nghe em trai tôi đã nổi nóng lên hỏi ai đã mặc áo của nó đi ra ngoài.
아무도 안 다쳐서 다행이라면서 기뻐했어요.
Nghe không có ai bị thương nên mọi người vui mừng nói là may mắn quá.
– 한국말을 유창하게 잘한다면서 칭찬해서 기분이 좋았어요.
Nói tiếng Hàn lưu loát nên được khen làm tâm trạng thấy vui
2. V-(으)ㄴ 것이 엊그제 같다 : V giống như mới bắt đầu
– 고등학교를 졸업한 것이 엊그제 같은데 벌써 10년이 지났다.
Tốt nghiệp cấp 3 mới đó mà đã 10 năm rồi. – 이번 학기를 시작한 것이 엊그제 같은데 내일이 졸업식이군요 .
Khai giảng học kỳ này cứ như là mấy ngày trước vậy mà mai là lễ tốt nghiệp rồi.
– 한국에 처음 와서 당황해하던 것이 엊그제 같은데.
Đến HQ rồi mà nhiều thứ còn bỡ ngỡ giống như mới ngày đầu.
3. 세월이 (쏜살같이) 빨르다(지나가다) : thời gian trôi nhanh như tên bắn
-계절이 바뀌는 걸 보니 세월이 정말 빨르네요.
Nhìn vào sự chuyển mùa đúng là thời gian trôi qua nhanh quá.
– 세월이 쏜살같이 지나갔다. Thời gian qua như nháy mắt.
– 정신없이 일하다 보면 세월이 더 빨리 지나가는 것 같아요 .
Nếu không để ý thì thời gian dường như càng trôi qua nhanh.
4. N(으)로 가득하다 : Đầy N
– 지갑이 동전으로 가득해서 무거워요. Vì tiền xu đầy túi nên nặng quá.
– 부엌이 음식으로 가득한 걸 보니 손님이 오시는 모양이군요.
Thấy đồ ăn đầy trong bếp hình như hôm nay nhà có khách.
– 영화를 보러 갔는데 극장 앞이 사람들로 가득해서 그냥 집으로 돌아왔다 .
Đi coi phim nhưng mà trước rạp chiếu phim đầy người nên đã đi về.
5. A/V-(으)/느냐든지 A/V-(으)/느냐든지 : Hỏi cái này hỏi cái kia
– 한국말이 어러우냐든지 한국말을 왜 배우느냐든지 하는 질문을 많이 받았어요.
Tôi nhận được nhiều câu hỏi như là tiếng Hàn có khó không, tại sao học tiếng Hàn.
– 어머니는 제 여자 친구가 얼굴은 예쁘냐든지 공부는 잘하느냐든지 하는 질문을 하면서 귀찮게 했어요 .
Mẹ làm tôi khó xử khi hỏi bạn gái tôi có đẹp không, có học giỏi không.
** A/V -았/었(느)냐든지 A/V -았/었(느)냐든지
– 결혼은 했느냐든지 왜 안 했느냐든지 하는 질문을 받으면 정말 곤란해요 .
Bị hỏi kết hôn chưa hay tại sao chưa kết hôn thiệt là khó trả lời.
– 왜 저녁을 안 먹었냐든지 왜그냥 왔냐든지 하면서 걱정했어요 .
Khi hỏi tại sao không ăn tối, tại sao không ăn mà đến làm tôi lo lắng.
Được biên soạn, thiết kế bởi : Học Tiếng Hàn 24h
Vui lòng trích nguồn khi sử dụng
submitted by vananhnd89 to hoctienghanonline [link] [comments]


2021.12.07 21:25 Secret_Fall209 Apparently, my obsession with figuring out if my “boy” will ever lay eggs has been the highlight of the season!

submitted by Secret_Fall209 to BeardedDragons [link] [comments]


2021.12.07 21:25 andyh3476 [USA-VA] [H] PayPal [W] Oneplus 8T, S20 FE 5G or Oneplus 9

Looking for those 3 phones around $300-$400. Must have original accessories if possible. Only want these phones. Please don’t recommend me any other phones. Thank you.
submitted by andyh3476 to hardwareswap [link] [comments]


2021.12.07 21:25 DrDickWiggle Anyone notice anything different between these two pics? 😂

submitted by DrDickWiggle to doordash [link] [comments]


2021.12.07 21:25 liftrunspinrepeat All winterized 💚

submitted by liftrunspinrepeat to IndoorGarden [link] [comments]


2021.12.07 21:25 HairyComparison4969 Tônkrabbo: Physical Attack: 109 Physical Defense: 400 HP: 19000 Magical Attack: 600 Magical Defense: 129 Charisma: 12 Speed: 16 Evasion: 6 Intelligence: 10 Wisdom: 1 Stamina: 267 Perception: 23 Smelling: 0 Hearing: 46. Strong against: Fire, Physical, and Explosive damage, and Charm

Tônkrabbo: Physical Attack: 109 Physical Defense: 400 HP: 19000 Magical Attack: 600 Magical Defense: 129 Charisma: 12 Speed: 16 Evasion: 6 Intelligence: 10 Wisdom: 1 Stamina: 267 Perception: 23 Smelling: 0 Hearing: 46. Strong against: Fire, Physical, and Explosive damage, and Charm submitted by HairyComparison4969 to Bossfight [link] [comments]


2021.12.07 21:25 Amethyst_Twilight hi 🖤

hi 🖤 submitted by Amethyst_Twilight to GothGirls [link] [comments]


2021.12.07 21:25 Taylor1165 A super funny tic tok for all Nux fans!!

A super funny tic tok for all Nux fans!! submitted by Taylor1165 to NuxTakuSubmissions [link] [comments]


2021.12.07 21:25 E_Zack_Lee When will these Medicare TV ads ever stop??

submitted by E_Zack_Lee to medicare [link] [comments]


2021.12.07 21:25 Annual-Yellow-9890 Discs for sale or trade all no ink never thrown. Runaway 178,Nomad 164,Photon 174, Uplink 177, Signal 151, Insanity 172

submitted by Annual-Yellow-9890 to discexchange [link] [comments]


2021.12.07 21:25 GreenNapster [Walmart] 2-Piece Ande Men's Shorts & T-Shirt Pajama Set (various) $10.50 + FS w/ Walmart+ or FS on $35+ [Deal: $10.50, Actual: $15.00]

[Walmart] 2-Piece Ande Men's Shorts & T-Shirt Pajama Set (various) $10.50 + FS w/ Walmart+ or FS on $35+ [Deal: $10.50, Actual: $15.00] submitted by GreenNapster to ShoppingDealsOnline [link] [comments]


2021.12.07 21:25 rsdtly [FT] Ungifted Faith (the new koala) [LF] NMTs

The title says it! Faith is in boxes now~
submitted by rsdtly to ACNHvillagertrade [link] [comments]


2021.12.07 21:25 Acceptable-Run4359 34F Miami, find friends or chat, build long-term friendship

Hello, I want to make a new friend, there may be more. I am looking for someone between 35-50 years old, but I want to know where you are from. I am very active and athletic, and want to talk to people who also like sports and outdoor activities. I like comedy, science fiction, science, animals, plants and people I know.

English is not my first language. Not great but not bad. I will not come into contact with dangerous people, and hope that my circle of life is not limited to women. I hope to make more friends from the United States and Canada, so that we can have a friendly meeting in this city after the epidemic is over.

I don’t like chatting here, so if we end up chatting, I hope you can rest assured to use other chat services.


I sometimes get busy because of work. The reply may be slow, but I will reply as soon as I finish writing. Please send me your information. Let us be friends or pen pals.
submitted by Acceptable-Run4359 to MakeNewFriendsHere [link] [comments]


2021.12.07 21:25 masturbacon Princess Fluffystuff

Princess Fluffystuff submitted by masturbacon to nebelung [link] [comments]


http://krysha-kafe.ru